බැනරය

වායු නල තාපකය

 • දුමාර වායු උණුසුම සඳහා වායු නල තාපකය

  දුමාර වායු උණුසුම සඳහා වායු නල තාපකය

  වායු නල දුමාර වායු තාපකය යනු වායු නල වායුව රත් කිරීමට සහ ප්‍රතිකාර කිරීමට විශේෂයෙන් භාවිතා කරන උපකරණයකි.එය සාමාන්‍යයෙන් තාපන මූලද්‍රව්‍ය, පාලන උපාංග සහ ෂෙල් වෙඩි ආදියෙන් සමන්විත වන අතර විවිධ කාර්මික ඌෂ්මක, දහන යන්ත්‍ර, බලාගාර සහ දුමාර වායු විමෝචනය කළ යුතු වෙනත් ස්ථානවල බහුලව භාවිතා කළ හැක.දුම් වායුව නිශ්චිත උෂ්ණත්වයකට රත් කිරීමෙන්, වාතය පිරිසිදු කිරීමට සහ දූෂණය අවම කිරීමට දුම් වායුවේ ඇති තෙතමනය, සල්ෆයිඩ් සහ නයිට්‍රජන් ඔක්සයිඩ් වැනි හානිකර ද්‍රව්‍ය effectively ලදායී ලෙස ඉවත් කළ හැකිය.

   

   

   

   

   

   

 • පිපිරුම්-ප්‍රතිරෝධී නල තාපකය

  පිපිරුම්-ප්‍රතිරෝධී නල තාපකය

  වායු නල හීටරය ඉහළ උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දෙන මල නොබැඳෙන වානේ වරල් නළය තුළ ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයර් ඒකාකාරව බෙදා හරින අතර හොඳ තාප සන්නායකතාවය සහ පරිවාරක ගුණ සහිත ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු සමඟ හිස්බව පුරවයි.අධි-උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයරයේ ධාරාව ගමන් කරන විට, උත්පාදනය වන තාපය ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු හරහා ලෝහ නළයේ මතුපිටට විසරණය වන අතර පසුව රත් වූ කොටස හෝ වායු වායුව වෙත මාරු කරනු ලැබේ.

   

   

   

 • පිටාර වායු පතිකාරක තාපකය

  පිටාර වායු පතිකාරක තාපකය

  පිටාර වායු ප්‍රතිකාර හීටරය ඉහළ උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දෙන මල නොබැඳෙන වානේ වරල් නළය තුළ ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයර් ඒකාකාරව බෙදාහරින අතර හොඳ තාප සන්නායකතාවය සහ පරිවාරක ගුණ සහිත ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු සමඟ හිස්බව පුරවයි.අධි-උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයරයේ ධාරාව ගමන් කරන විට, උත්පාදනය වන තාපය ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු හරහා ලෝහ නළයේ මතුපිටට විසරණය වන අතර පසුව රත් වූ කොටස හෝ වායු වායුව වෙත මාරු කරනු ලැබේ.

   

   

 • වායු නල තාපකය

  වායු නල තාපකය

  වායු නල හීටරය ඉහළ උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දෙන මල නොබැඳෙන වානේ වරල් නළය තුළ ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයර් ඒකාකාරව බෙදා හරින අතර හොඳ තාප සන්නායකතාවය සහ පරිවාරක ගුණ සහිත ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු සමඟ හිස්බව පුරවයි.අධි-උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයරයේ ධාරාව ගමන් කරන විට, උත්පාදනය වන තාපය ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු හරහා ලෝහ නළයේ මතුපිටට විසරණය වන අතර පසුව රත් වූ කොටස හෝ වායු වායුව වෙත මාරු කරනු ලැබේ.

 • තීන්ත කාමර තාපකය

  තීන්ත කාමර තාපකය

  තීන්ත කාමර හීටරය ඉහළ උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දෙන මල නොබැඳෙන වානේ වරල් නළය තුළ ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයර් ඒකාකාරව බෙදා හරින අතර හොඳ තාප සන්නායකතාවය සහ පරිවාරක ගුණ සහිත ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු සමඟ හිස්බව පුරවයි.අධි-උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයරයේ ධාරාව ගමන් කරන විට, උත්පාදනය වන තාපය ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු හරහා ලෝහ නළයේ මතුපිටට විසරණය වන අතර පසුව රත් වූ කොටස හෝ වායු වායුව වෙත මාරු කරනු ලැබේ.

 • වියළන කාමර තාපකය

  වියළන කාමර තාපකය

   

  වියළන කාමර හීටරය ඉහළ උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දෙන මල නොබැඳෙන වානේ වරල් නළය තුළ ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයර් ඒකාකාරව බෙදා හරින අතර හොඳ තාප සන්නායකතාවය සහ පරිවාරක ගුණ සහිත ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු සමඟ හිස්බව පුරවයි.අධි-උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයරයේ ධාරාව ගමන් කරන විට, උත්පාදනය වන තාපය ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු හරහා ලෝහ නළයේ මතුපිටට විසරණය වන අතර පසුව රත් වූ කොටස හෝ වායු වායුව වෙත මාරු කරනු ලැබේ.

   

   

 • එළිමහන් නල තාපකය

  එළිමහන් නල තාපකය

  එළිමහන් නල හීටරය ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධී මල නොබැඳෙන වානේ වරල් නළය තුළ ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයර් ඒකාකාරව බෙදා හරින අතර හොඳ තාප සන්නායකතාවය සහ පරිවාරක ගුණ සහිත ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු සමඟ හිස්බව පුරවයි.අධි-උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයරයේ ධාරාව ගමන් කරන විට, උත්පාදනය වන තාපය ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු හරහා ලෝහ නළයේ මතුපිටට විසරණය වන අතර පසුව රත් වූ කොටස හෝ වායු වායුව වෙත මාරු කරනු ලැබේ.

   

 • පතල් වල නල හීටර් භාවිතා වේ

  පතල් වල නල හීටර් භාවිතා වේ

  ඩක් හීටර පතල්වල භාවිතා වන අතර ඉහළ උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දෙන මල නොබැඳෙන වානේ වරල් නළය තුළ ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයර් ඒකාකාරව බෙදා හරින අතර හොඳ තාප සන්නායකතාවය සහ පරිවාරක ගුණ සහිත ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු සමඟ හිස්බව පුරවයි.අධි-උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයරයේ ධාරාව ගමන් කරන විට, උත්පාදනය වන තාපය ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු හරහා ලෝහ නළයේ මතුපිටට විසරණය වන අතර පසුව රත් වූ කොටස හෝ වායු වායුව වෙත මාරු කරනු ලැබේ.

   

   

   

 • විදුලි ගෑස් තාපකය

  විදුලි ගෑස් තාපකය

  විදුලි ගෑස් හීටරය ඉහළ උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දෙන මල නොබැඳෙන වානේ වරල් නළය තුළ ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයර් ඒකාකාරව බෙදා හරින අතර හොඳ තාප සන්නායකතාවය සහ පරිවාරක ගුණ සහිත ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු සමඟ හිස්බව පුරවයි.අධි-උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයරයේ ධාරාව ගමන් කරන විට, උත්පාදනය වන තාපය ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු හරහා ලෝහ නළයේ මතුපිටට විසරණය වන අතර පසුව රත් වූ කොටස හෝ වායු වායුව වෙත මාරු කරනු ලැබේ.

   

   

 • කාර්මික අභ්‍යවකාශ තාපකය විදුලි පංකා උණුසුම් වායු සංසරණය චක්‍රලේඛ වායු නල හීටර්

  කාර්මික අභ්‍යවකාශ තාපකය විදුලි පංකා උණුසුම් වායු සංසරණය චක්‍රලේඛ වායු නල හීටර්

  වායු නල හීටරය ප්‍රධාන වශයෙන් වායු නාලිකාවේ වාතය රත් කිරීම සඳහා යොදා ගනී.ව්යුහයේ පොදු දෙය නම්, විදුලි තාපන නලයේ කම්පනය අඩු කිරීම සඳහා විදුලි තාපන නලයට ආධාර කිරීම සඳහා වානේ තහඩුව භාවිතා කරන අතර එය සන්ධි පෙට්ටියේ ස්ථාපනය කර ඇත.

   

   

 • 600KW කාර්මික උණුසුම් පිඹින උණුසුම් වායු නල තාපකය

  600KW කාර්මික උණුසුම් පිඹින උණුසුම් වායු නල තාපකය

  වායු නල හීටරය ප්‍රධාන වශයෙන් වායු නාලිකාවේ වාතය රත් කිරීම සඳහා යොදා ගනී.ව්යුහයේ පොදු දෙය නම්, විදුලි තාපන නලයේ කම්පනය අඩු කිරීම සඳහා විදුලි තාපන නලයට ආධාර කිරීම සඳහා වානේ තහඩුව භාවිතා කරන අතර එය සන්ධි පෙට්ටියේ ස්ථාපනය කර ඇත.අධික උෂ්ණත්ව පාලන උපකරණයක් ඇත.

 • කාමර උණුසුම සඳහා බ්ලෝවර් සහිත උසස් තත්ත්වයේ 100KW විදුලි වායු නල තාපකය

  කාමර උණුසුම සඳහා බ්ලෝවර් සහිත උසස් තත්ත්වයේ 100KW විදුලි වායු නල තාපකය

  වායු නල හීටරය ප්‍රධාන වශයෙන් වායු නාලිකාවේ වාතය රත් කිරීම සඳහා යොදා ගනී.ව්යුහයේ පොදු දෙය නම්, විදුලි තාපන නලයේ කම්පනය අඩු කිරීම සඳහා විදුලි තාපන නලයට ආධාර කිරීම සඳහා වානේ තහඩුව භාවිතා කරන අතර එය සන්ධි පෙට්ටියේ ස්ථාපනය කර ඇත.

 • අභිරුචිකරණය කරන ලද 50KW මල නොබැඳෙන වානේ වායු නල තාපකය

  අභිරුචිකරණය කරන ලද 50KW මල නොබැඳෙන වානේ වායු නල තාපකය

  වායු නල හීටරය ප්‍රධාන වශයෙන් වායු නාලිකාවේ වාතය රත් කිරීම සඳහා යොදා ගනී.ව්යුහයේ පොදු දෙය නම්, විදුලි තාපන නලයේ කම්පනය අඩු කිරීම සඳහා විදුලි තාපන නලයට ආධාර කිරීම සඳහා වානේ තහඩුව භාවිතා කරන අතර එය සන්ධි පෙට්ටියේ ස්ථාපනය කර ඇත.

 • කොපුව සහිත අභිරුචි 380V වායු නල තාපකය

  කොපුව සහිත අභිරුචි 380V වායු නල තාපකය

  වායු නල හීටරය ප්‍රධාන වශයෙන් වායු නාලිකාවේ වාතය රත් කිරීම සඳහා යොදා ගනී.ව්යුහයේ පොදු දෙය නම්, විදුලි තාපන නලයේ කම්පනය අඩු කිරීම සඳහා විදුලි තාපන නලයට ආධාර කිරීම සඳහා වානේ තහඩුව භාවිතා කරන අතර එය සන්ධි පෙට්ටියේ ස්ථාපනය කර ඇත.

 • 50KW කාර්මික විද්‍යුත් වායු නල තාපකය සහ පිඹීම

  50KW කාර්මික විද්‍යුත් වායු නල තාපකය සහ පිඹීම

  වායු නල හීටරය ප්‍රධාන වශයෙන් වායු නාලිකාවේ වාතය රත් කිරීම සඳහා යොදා ගනී.ව්යුහයේ පොදු දෙය නම්, විදුලි තාපන නලයේ කම්පනය අඩු කිරීම සඳහා විදුලි තාපන නලයට ආධාර කිරීම සඳහා වානේ තහඩුව භාවිතා කරන අතර එය සන්ධි පෙට්ටියේ ස්ථාපනය කර ඇත.

12ඊළඟ >>> පිටුව 1/2