බැනරය

Tungsten Rhenium Thermocouple

  • WRE Type C ටංස්ටන්-රීනියම් තාපකප්පලය

    WRE Type C ටංස්ටන්-රීනියම් තාපකප්පලය

    Tungsten-rhenium thermocouples යනු උෂ්ණත්වය මැනීම සඳහා ඉහළම තාපකයකි.එය ප්‍රධාන වශයෙන් රික්තය, H2 සහ නිෂ්ක්‍රීය වායු ආරක්ෂණ පරිසරය සඳහා සුදුසු වන අතර උපරිම මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය 2300 ℃ දක්වා ළඟා විය හැකිය.1.0% හෝ 0.5% ක නිරවද්‍යතාවයකින් C(WRe5-WRe26) සහ D(WRe3-WRe25) ක්‍රමාංකන දෙකක් ඇත.