බැනරය

උනුසුම් උපකරණ

 • විදුලි ගෑස් තාපකය

  විදුලි ගෑස් තාපකය

  විදුලි ගෑස් හීටරය ඉහළ උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දෙන මල නොබැඳෙන වානේ වරල් නළය තුළ ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයර් ඒකාකාරව බෙදා හරින අතර හොඳ තාප සන්නායකතාවය සහ පරිවාරක ගුණ සහිත ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු සමඟ හිස්බව පුරවයි.අධි-උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයරයේ ධාරාව ගමන් කරන විට, උත්පාදනය වන තාපය ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු හරහා ලෝහ නළයේ මතුපිටට විසරණය වන අතර පසුව රත් වූ කොටස හෝ වායු වායුව වෙත මාරු කරනු ලැබේ.

   

   

 • දුමාර වායු උණුසුම සඳහා වායු නල තාපකය

  දුමාර වායු උණුසුම සඳහා වායු නල තාපකය

  වායු නල දුමාර වායු තාපකය යනු වායු නල වායුව රත් කිරීමට සහ ප්‍රතිකාර කිරීමට විශේෂයෙන් භාවිතා කරන උපකරණයකි.එය සාමාන්‍යයෙන් තාපන මූලද්‍රව්‍ය, පාලන උපාංග සහ ෂෙල් වෙඩි ආදියෙන් සමන්විත වන අතර විවිධ කාර්මික ඌෂ්මක, දහන යන්ත්‍ර, බලාගාර සහ දුමාර වායු විමෝචනය කළ යුතු වෙනත් ස්ථානවල බහුලව භාවිතා කළ හැක.දුම් වායුව නිශ්චිත උෂ්ණත්වයකට රත් කිරීමෙන්, වාතය පිරිසිදු කිරීමට සහ දූෂණය අවම කිරීමට දුම් වායුවේ ඇති තෙතමනය, සල්ෆයිඩ් සහ නයිට්‍රජන් ඔක්සයිඩ් වැනි හානිකර ද්‍රව්‍ය effectively ලදායී ලෙස ඉවත් කළ හැකිය.

   

   

   

   

   

   

 • පිපිරුම්-ප්‍රතිරෝධී නල තාපකය

  පිපිරුම්-ප්‍රතිරෝධී නල තාපකය

  වායු නල හීටරය ඉහළ උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දෙන මල නොබැඳෙන වානේ වරල් නළය තුළ ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයර් ඒකාකාරව බෙදා හරින අතර හොඳ තාප සන්නායකතාවය සහ පරිවාරක ගුණ සහිත ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු සමඟ හිස්බව පුරවයි.අධි-උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයරයේ ධාරාව ගමන් කරන විට, උත්පාදනය වන තාපය ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු හරහා ලෝහ නළයේ මතුපිටට විසරණය වන අතර පසුව රත් වූ කොටස හෝ වායු වායුව වෙත මාරු කරනු ලැබේ.

   

   

   

 • පිටාර වායු පතිකාරක තාපකය

  පිටාර වායු පතිකාරක තාපකය

  පිටාර වායු ප්‍රතිකාර හීටරය ඉහළ උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දෙන මල නොබැඳෙන වානේ වරල් නළය තුළ ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයර් ඒකාකාරව බෙදාහරින අතර හොඳ තාප සන්නායකතාවය සහ පරිවාරක ගුණ සහිත ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු සමඟ හිස්බව පුරවයි.අධි-උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයරයේ ධාරාව ගමන් කරන විට, උත්පාදනය වන තාපය ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු හරහා ලෝහ නළයේ මතුපිටට විසරණය වන අතර පසුව රත් වූ කොටස හෝ වායු වායුව වෙත මාරු කරනු ලැබේ.

   

   

 • වායු නල තාපකය

  වායු නල තාපකය

  වායු නල හීටරය ඉහළ උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දෙන මල නොබැඳෙන වානේ වරල් නළය තුළ ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයර් ඒකාකාරව බෙදා හරින අතර හොඳ තාප සන්නායකතාවය සහ පරිවාරක ගුණ සහිත ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු සමඟ හිස්බව පුරවයි.අධි-උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයරයේ ධාරාව ගමන් කරන විට, උත්පාදනය වන තාපය ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු හරහා ලෝහ නළයේ මතුපිටට විසරණය වන අතර පසුව රත් වූ කොටස හෝ වායු වායුව වෙත මාරු කරනු ලැබේ.

 • තීන්ත කාමර තාපකය

  තීන්ත කාමර තාපකය

  තීන්ත කාමර හීටරය ඉහළ උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දෙන මල නොබැඳෙන වානේ වරල් නළය තුළ ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයර් ඒකාකාරව බෙදා හරින අතර හොඳ තාප සන්නායකතාවය සහ පරිවාරක ගුණ සහිත ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු සමඟ හිස්බව පුරවයි.අධි-උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයරයේ ධාරාව ගමන් කරන විට, උත්පාදනය වන තාපය ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු හරහා ලෝහ නළයේ මතුපිටට විසරණය වන අතර පසුව රත් වූ කොටස හෝ වායු වායුව වෙත මාරු කරනු ලැබේ.

 • වියළන කාමර තාපකය

  වියළන කාමර තාපකය

   

  වියළන කාමර හීටරය ඉහළ උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දෙන මල නොබැඳෙන වානේ වරල් නළය තුළ ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයර් ඒකාකාරව බෙදා හරින අතර හොඳ තාප සන්නායකතාවය සහ පරිවාරක ගුණ සහිත ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු සමඟ හිස්බව පුරවයි.අධි-උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයරයේ ධාරාව ගමන් කරන විට, උත්පාදනය වන තාපය ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු හරහා ලෝහ නළයේ මතුපිටට විසරණය වන අතර පසුව රත් වූ කොටස හෝ වායු වායුව වෙත මාරු කරනු ලැබේ.

   

   

 • පතල් වල නල හීටර් භාවිතා වේ

  පතල් වල නල හීටර් භාවිතා වේ

  ඩක් හීටර පතල්වල භාවිතා වන අතර ඉහළ උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දෙන මල නොබැඳෙන වානේ වරල් නළය තුළ ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයර් ඒකාකාරව බෙදා හරින අතර හොඳ තාප සන්නායකතාවය සහ පරිවාරක ගුණ සහිත ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු සමඟ හිස්බව පුරවයි.අධි-උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයරයේ ධාරාව ගමන් කරන විට, උත්පාදනය වන තාපය ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු හරහා ලෝහ නළයේ මතුපිටට විසරණය වන අතර පසුව රත් වූ කොටස හෝ වායු වායුව වෙත මාරු කරනු ලැබේ.

   

   

   

 • එළිමහන් නල තාපකය

  එළිමහන් නල තාපකය

  එළිමහන් නල හීටරය ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධී මල නොබැඳෙන වානේ වරල් නළය තුළ ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයර් ඒකාකාරව බෙදා හරින අතර හොඳ තාප සන්නායකතාවය සහ පරිවාරක ගුණ සහිත ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු සමඟ හිස්බව පුරවයි.අධි-උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වයරයේ ධාරාව ගමන් කරන විට, උත්පාදනය වන තාපය ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු හරහා ලෝහ නළයේ මතුපිටට විසරණය වන අතර පසුව රත් වූ කොටස හෝ වායු වායුව වෙත මාරු කරනු ලැබේ.

   

 • විදුලි ජල මාර්ගගත තාපකය 50KW

  විදුලි ජල මාර්ගගත තාපකය 50KW

  අවුරුදු 10 CN සැපයුම්කරු

  බලශක්ති ප්රභවය: විදුලි

  වගකීම්: වසර 1 යි

 • රසායනික ප්රතික්රියාකාරක නල තාපකය

  රසායනික ප්රතික්රියාකාරක නල තාපකය

  රසායනික ප්‍රතික්‍රියාකාරක නල හීටරය යනු ද්‍රව්‍ය පූර්ව රත් කරන බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ උපකරණයකි, එය ද්‍රව්‍යයේ සෘජු උණුසුම අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා ද්‍රව්‍ය උපකරණවලට පෙර ස්ථාපනය කර ඇති අතර එමඟින් එය ඉහළ උෂ්ණත්ව චක්‍රයේ රත් කළ හැකි අතර අවසානයේ එය සාක්ෂාත් කරගත හැකිය. බලශක්ති ඉතිරි කිරීමේ අරමුණ.බර තෙල්, ඇස්ෆල්ට්, පිරිසිදු තෙල් සහ අනෙකුත් ඉන්ධන තෙල් පෙර රත් කිරීමේදී එය බහුලව භාවිතා වේ.පයිප්ප හීටරය කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ: ශරීරය සහ පාලන පද්ධතිය.තාපන මූලද්‍රව්‍යය මල නොබැඳෙන වානේ පයිප්පයකින් ආරක්ෂිත අත්, ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධී මිශ්‍ර වයර්, සම්පීඩන ක්‍රියාවලියෙන් සාදන ලද ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු ලෙස සාදා ඇත.පාලන කොටස සමන්විත වන්නේ උසස් ඩිජිටල් පරිපථය, ඒකාබද්ධ පරිපථ ප්‍රේරකය, ඉහළ ප්‍රතිලෝම වෝල්ටීයතා තයිරිස්ටරය සහ වෙනත් වෙනස් කළ හැකි උෂ්ණත්ව මිනුම් සහ විදුලි හීටරයේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා නියත උෂ්ණත්ව පද්ධතියකින් ය.

   

 • පිපිරීම්-ප්රතිරෝධී ගෑස් නල මාර්ගයේ විදුලි තාපකය

  පිපිරීම්-ප්රතිරෝධී ගෑස් නල මාර්ගයේ විදුලි තාපකය

   

  පිපිරුම්-ප්‍රතිරෝධී ගෑස් නල මාර්ග විදුලි හීටරය විශේෂ විදුලි උනුසුම් උපකරණයක් ලෙස, සැලසුම් සහ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී, අදාළ පිපිරුම් ආරක්ෂණ කේත සහ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල විය යුතුය.පිපිරුම්-ප්‍රතිරෝධී විද්‍යුත් හීටරය පිපිරුම්-ප්‍රතිරෝධී ව්‍යුහාත්මක සැලසුම සහ පිපිරුම්-ප්‍රතිරෝධී නිවාස භාවිතා කරයි, එමඟින් අවට ඇති දැවෙන වායුව සහ දූවිලි මත විද්‍යුත් තාපන මූලද්‍රව්‍ය මගින් ජනනය වන ගිනි පුපුර සහ අධික උෂ්ණත්වයේ බලපෑම effectively ලදායී ලෙස වළක්වා ගත හැකි අතර එමඟින් විභව ආරක්ෂක උපද්‍රව වළක්වා ගත හැකිය.පිපිරුම්-ප්‍රතිරෝධී විද්‍යුත් හීටරයට අධි-ධාරා ආරක්ෂණය, අධි-වෝල්ටීයතා ආරක්ෂාව, අදියර ආරක්ෂාවක් නොමැතිකම වැනි බහුවිධ ආරක්ෂණ ක්‍රියාකාරකම් ද ඇත, එමඟින් උපකරණවල සහ අවට උපකරණවල ආරක්ෂාව effectively ලදායී ලෙස ආරක්ෂා කළ හැකිය.

   

   

   

   

 • අභිරුචි කළ මල නොබැඳෙන වානේ සිරස් ආකාරයේ ක්රියාවලි තාපකය

  අභිරුචි කළ මල නොබැඳෙන වානේ සිරස් ආකාරයේ ක්රියාවලි තාපකය

  මල නොබැඳෙන වානේ සිරස් පයිප්ප තාපකය උසස් තත්ත්වයේ මල නොබැඳෙන වානේ ද්රව්ය වලින් සාදා ඇති අතර, සංයුක්ත ව්යුහය සහ සිරස් ස්ථාපනය පහසු සහ ප්රායෝගික වේ.රසායනික, පෙට්‍රෝලියම්, ආහාර සහ වෙනත් කර්මාන්තවල ක්‍රියාවලි ප්‍රවාහයන් වැනි විවිධ නල මාර්ග උණුසුම් කිරීමේ අවස්ථා සඳහා එය සුදුසු වේ.බුද්ධිමත් පාලන පද්ධතිය හරහා, නිෂ්පාදන ක්රියාවලියේ ස්ථාවරත්වය සහ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා නිශ්චිත උෂ්ණත්ව පාලනයක් ලබා ගත හැකිය.

   

  අවුරුදු 10 CN සැපයුම්කරු

  බලශක්ති ප්රභවය: විදුලි

  වගකීම්: වසර 1 යි

   

   

   

 • 380V අභිරුචි කළ මල නොබැඳෙන වානේ 304 නයිට්‍රජන් තාපකය

  380V අභිරුචි කළ මල නොබැඳෙන වානේ 304 නයිට්‍රජන් තාපකය

  නයිට්‍රජන් හීටරය නල මාර්ගයේ ඇතුළු කරන ලද විදුලි තාප පයිප්පයෙන් සෘජුවම රත් කරනු ලබන අතර, ආනයනය හා අපනයනය හරහා තාප අවශ්‍යතා සෘජුවම සාක්ෂාත් කරගනු ලැබේ.මෙම මාදිලිය නයිට්රජන් තාපකයේ අභ්යන්තර තාප වර්ගය ලෙස හැඳින්වේ.අනෙකුත් වායු උණුසුම් ක්රම සමඟ සසඳන විට, එය වේගවත් උණුසුම සහ ඉහළ තාප කාර්යක්ෂමතාවයේ වාසි ඇත.

   

   

   

   

 • ජල ටැංකි සංසරණ නල මාර්ගයේ විදුලි තාපකය

  ජල ටැංකි සංසරණ නල මාර්ගයේ විදුලි තාපකය

  ජල ටැංකි සංසරණ නල විදුලි හීටරය යනු ද්‍රව්‍ය පූර්ව රත් කරන බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ උපකරණයකි, එය ද්‍රව්‍යයේ සෘජු උණුසුම සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ද්‍රව්‍ය උපකරණවලට පෙර ස්ථාපනය කර ඇති අතර එමඟින් එය ඉහළ උෂ්ණත්ව චක්‍රයේ රත් කළ හැකි අතර, අවසානයේ බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගන්න.බර තෙල්, ඇස්ෆල්ට්, පිරිසිදු තෙල් සහ අනෙකුත් ඉන්ධන තෙල් පෙර රත් කිරීමේදී එය බහුලව භාවිතා වේ.පයිප්ප හීටරය කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ: ශරීරය සහ පාලන පද්ධතිය.තාපන මූලද්‍රව්‍යය මල නොබැඳෙන වානේ පයිප්පයකින් ආරක්ෂිත අත්, ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධී මිශ්‍ර වයර්, සම්පීඩන ක්‍රියාවලියෙන් සාදන ලද ස්ඵටිකරූපී මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කුඩු ලෙස සාදා ඇත.පාලන කොටස සමන්විත වන්නේ උසස් ඩිජිටල් පරිපථය, ඒකාබද්ධ පරිපථ ප්‍රේරකය, ඉහළ ප්‍රතිලෝම වෝල්ටීයතා තයිරිස්ටරය සහ වෙනත් වෙනස් කළ හැකි උෂ්ණත්ව මිනුම් සහ විදුලි හීටරයේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා නියත උෂ්ණත්ව පද්ධතියකින් ය.

   

12345ඊළඟ >>> පිටුව 1/5